§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.scandinaviacosmetics.pl, którego właścicielem prawnym i administratorem jest SCANDINAVIA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nieporęcie przy ul. Żywicznej 30 Michałów Grabina, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531273 (zwana dalej „Sprzedawcą“ lub „Spółka“).
 2. Wszyscy Klienci Sklepu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Sprzedaż realizowana jest w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie, które obowiązują od momentu złożenia Zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin precyzuje wymogi i określa reguły dotyczące:
  – Rejestracji oraz korzystania z konta Klienta na stronie Sklepu;
  – Składania Zamówień drogą elektroniczną na stronie Sklepu;
 4. Umowy na stronie Sklepu mogą być zawierane przez osoby fizyczne, z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
 5. Informacje dotyczące Produktów, które zawarte są na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zachętę do zawarcia umowy określoną w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie zasoby Sklepu są właśnością Sprzedawcy, bezprawnym jest wykorzystywanie ich przez Klienta w celu prowadzenia działalności bez wiedzy Sprzedawcy i z naruszeniem Jego interesu.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – SCANDINAVIA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nieporęcie przy ul. Żywicznej 30 Michałów Grabina, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531273.
 2. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupu lub korzysta z innych usług sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna lub prawna dokonująca czynności prawnej ze Spółką.
 4. Sklep – serwis internetowy scandinaviacosmetics.pl za którego pośrednictwem Klient może dokonać zakupu Towaru od Sprzedawcy.
 5. Towar – produkt oferowany w Sklepie, sprzedawany przez Sprzedawcę.
 6. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi Towaru zakupionego w Sklepie
 7. Dostawca – podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie dostawy Klientom Towaru zakupionego w Sklepie.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów Sklepu.
 10. Rejestracja – czynność, której celem jest założenie Konta Klienta.
 11. Konto Klienta – indywidualny panel uruchamiany przez Sprzedawcę dla Klienta, który dokonał Rejestracji w Sklepie.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 13. Zamówienie – deklaracja woli Klienta, zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży.

§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Rejestracja na stronie Sklepu nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez Rejestracji na stronie Sklepu.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia na stronie Sklepu niezbędne jest wykonanie następujących czynności:
  dodanie wybranego produktu/produktów do koszyka;
  – podanie adresu dostawy
  – wybór formy płatności
  – akceptacja regulaminu
  – zakończenie zamówienia kończy przycisk „Kupuję i płacę“
 4. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia realizacji Zamówienia, i zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy, z wyłączeniem płatności przy odbiorze, Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy Sklepu 9-16, w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 6. Na potwierdzenie każdej transakcji dokonywanej na stronie Sklepu wystawiany jest dokument sprzedaży, który jest wysyłany wraz z zakupionym Towarem.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§4 Płatności

 1. Ceny na stronie Sklepu wyrażone są w polskich złotych. Podane są każdorazowo obok danego Towaru i są cenami brutto. Cena Towaru nie zawiera kosztu dostawy. Koszt doręczenia prezentowany jest oddzielnie, przy wyborze sposobu dostawy.
 2. Klient może wybrać następujące sposoby płatności:
  – za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;
  – przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy nr konta: 91 8013 0006 2001 0017 5173 0001
  – płatność online – realizowana przez system płatności – Przelewy 24, który obsługuje firma PayPal Spółka Akcyjna w Poznaniu.
  – płatność kartą płatniczą – realizowana przez system płatności – Przelewy 24, który obsługuje firma PayPal Spółka Akcyjna w Poznaniu.
 3. Zamówienia, w których Klienci wybrali płatność przelewem tradycyjnym, będą oczekiwały na zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Sprzedawcy do 7 dni. Jeśli do tego czasu płatność nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy Zamówienie zostanie usunięte z Systemu.

§5 Dostawa

 1. Dostawa Towaru zamówionego przez Klienta na stronie Sklepu ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca może zrealizować dostawę Zamówienia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: biuro@scanidnaviacosmetics.pl i ustaleniu warunków dostawy.
 2. Termin realizacji i dostawy Zamówienia określony jest na stronie Sklepu i liczony jest w dniach roboczych.
 3. Zamówiony Towar wysyłany jest za pośrednictwem wybranego przez Klienta pośrednika.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, ma on prawo żądać od Dostawcy sporządzenia protokołu
 5. Do każdej przesyłki z zamówionym Towarem Sprzedawca dołącza paragon lub fakturę VAT.

§6 Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 204, poz. 121).
 2. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych.
 3. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta oraz dotyczące funkcjonowania Sklepu, gwarantowane prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować w formie pisemnej na adres
 4. Sprzedawcy: SCANDINAVIA Polska Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 78 lok. 1.14, 03-301 Warszawa lub adres e-mail: sklep@scandinaviacosmetics.pl.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Konsumenta.
  Konsumentowi przysługuje prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, w przypadku jeśli proces postępowania reklamacyjnego uległ wyczerpaniu.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. W oparciu o art.221 Kodeksu Cywilnego, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta Towaru.
 2. Odstąpienie od umowy realizowane jest przez Sprzedawcę na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Towar zakupiony na stronie Sklepu, z którego chce zrezygnować Konsument nie może być otwarty lub używany.
 4. Zwrot Towaru powinien nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni w stanie nienaruszonym.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności Konsumenta przelewem na rachunek bankowy lub w innej formie, jeśli Konsument taką zgłosi.
 6. Koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

§8 Newsletter

 1. Na stronie Sklepu Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną, wymaga to zaznaczenia przez Klienta tej usługi w odpowiednim miejscu na stronie Sklepu oraz podania adresu e-mail, na który Sprzedawca będzie wysyłał Newsletter oraz inne informacje handlowe.
 2. Rezygnacja z Newslettera jest możliwa w każdym momencie i wymaga zaznaczenia rezygnacji w odpowiednim okienku na stronie Sklepu lub informacji o rezygnacji z Newslettera mailem na adres: sklep@scandinaviacosmetics.pl

§9 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 3. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy wskazane w pkt. I.3 tegoż Regulaminu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu (który obowiązywał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

 • Brak produktów w koszyku.